czwartek, 18 czerwca 2009

Zakończenie budowy

Zob. Internetowy Informator Prawny

Oddanie do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy (dopuszczalność, terminy, tryb postępowania, obowiązki inwestora)

Podstawą przystąpienia do użytkowania może być:

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy + brak sprzeciwu.
 • Pozwolenie na użytkowanie.

  Przystąpienie do użytkowania na podstawie zawiadomienia możliwe jest:

 1. jeżeli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 2. po zawiadomieniu właściwego organu na co najmniej 21 dni przed planowanym przystąpieniem. Brak sprzeciwu organu w ciągu 21 dni – można przystąpić do użytkowania.

  Do zawiadomienia inwestor jest obowiązany dołączyć:

  1)    oryginał dziennika budowy;

  2)    oświadczenie kierownika budowy:

 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

  3)    oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

  4)    protokoły badań i sprawdzeń;

  5)    inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

  6)    potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,

  7)    kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis – w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia

  8)    oświadczenie o braku sprzeciwu ze strony: PIP, Państwowej Straży Pożarnej, inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  Ponadto, inwestor zobowiązany jest przekazać właścicielowi lub zarządcy wszelką dokumentację: budowy, powykonawczą jak i dot. obiektu.

  Użytkowanie bez zawiadomienia = właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

  Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty: oryginał dziennika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz protokoły badań i sprawdzeń.

  Zob. Prawo Budowlane

  Zob. Forum Prawne

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl


   

Zaskarżenie decyzji

Zob. Internetowy Informator Prawny

ZASKARŻENIE DEC. O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (UPRAWNIONE PODMIOTY, WŁAŚCIWE ORGANY, TRYB)

Organ nie wyda dec. w terminie 65 dni =
kara 500 zł za każdy dzień zwłoki (nakłada organ wyższego stopnia w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie).

Zaskarżanie dec.:

 • Odwołanie do organu II
  wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał dec., w terminie 14 dni od dnia doręczenia dec. stronie.
 • Skarga do WSA od dec. organu II (w terminie 30 dni za pośrednictwem organu, który wydał dec.)
 • Skarga kasacyjną do NSA wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok /lub postanowienie/, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

  Organem I inst. jest:

 • Starosta,
 • Wojewoda w spr. wymienionych w ustawie, np.: dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, inwestycji na obszarze kolejowym.

  Organem II inst. jest:

 • Wojewoda dla starosty.
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dla wojewody.

  Odwołania przysługuje =
  stronie postępowania w spr. wydania dec. o pozwoleniu na budowę:

 • inwestor,
 • właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

  Obszar oddziaływania obiektu budowlanego = określa się na podstawie przepisów, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu (dot. odległości od innych obiektów i granic nieruchomości).

  W przypadku wniesienia skargi do WSA wstrzymanie wykonania dec. na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania dec. (art. 35a ust. 1 pb).

  Przepis art. 28 ust. 2 pb jest lex specialis w stosunku do przepisu art. 28 kpa. Przepisu art. 31 kpa, dotyczącego występowania organizacji społecznej na prawach strony, nie stosuje się w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę

  Zob. Prawo Budowlane

  Zob. Forum Prawne

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl


   

Wstrzymanie robót

Zob. Internetowy Informator Prawny

DEC. O WSTRZYMANIU ROBÓT BUDOWLANYCH, NAKAZ ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO (WŁAŚCIWY ORGAN, TERMINY, TRYB POSTĘPOWANIA)

Organy nadzoru budowlanego:

 1. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
 2. wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
 3. Główny Inspektor Nadzoru Bud.

  Nakaz rozbiórki (forma dec.)jeżeli:

 • obiekt wybudowany bez pozwolenia albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo sprzeciwu:
 • jest niezgodny z miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego albo z dec. o warunkach zabudowy jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego,
 • narusza przepisy w stopniu uniemożliwiającym przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
 • nieuiszczenie opłaty legalizacyjnej,
 • nie spełnienie w terminie obowiązków nałożonych w postanowieniu o wstrzymaniu robót,
 • roboty są wykonywane mimo wstrzymania ich wykonywania.

  Wstrzymanie robót: (forma postanowienia)

 1. budowa bez pozwolenia albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo sprzeciwu:
 • jest zgodna z miejscowym planem albo z dec. o warunkach zabudowy jeżeli nie ma planu,
 • nie narusza przepisów w stopniu uniemożliwiającym przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
 1. roboty mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska.
 2. roboty prowadzone na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1.
 3. roboty w sposób istotny odbiegają od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu bądź w przepisach

  Postanowienie o wstrzymaniu traci ważność
  po upływie 2 m-cy od dnia doręczenia, chyba, że w tym terminie zostanie wydana dec. nakazująca:

 • zaniechanie dalszych robót,
 • rozbiórkę,
 • doprowadzenie do stanu poprzedniego.

  Postanowienie o wstrzymaniu robót:

 • wskazuje przyczynę wstrzymania robót,
 • ustala wymagania dot. niezbędnych zabezpieczeń,
 • nakłada na inwestora obow. przedłożenia w ciągu 30 dni:
 • zaświadczenia wójta o zgodności budowy z planem zagospodarowania przestrzennego albo dec. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu,
 • wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.
 • projektu zagospodarowania działki lub terenu.
 • możne nałożyć obowiązek przedstawienia inwentaryzacji wykonanych robót lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.

  Opłata legalizacyjna (postanowienie):

  Gdy budowa jest zakończona nadzór budowlany wydaje postanowienie, w którym nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:

 1. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, dec. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 pb, art. 30 ust. 2 i 3 pb albo art. 30 ust. 2 i 4 pb,
 3. projektu zagospodarowania działki lub terenu.

  Spełnienie ww. obowiązków = uprawnia organ do ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej.

  Nie spełnienie ww. obowiązków = organ nakazuje rozbiórkę obiektu.

  Nie uiszczenie w terminie opłaty legalizacyjnej = organ nakazuje rozbiórkę obiektu.

  Inne dec. organu nadzoru budowlanego:

 4. nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.
 5. nakładającą obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz w razie potrzeby wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (art.51 ust. 1 pkt 3 pb).

  Organ sprawdza (art. 51 ust. 3 pb) wykonanie obowiązku, o którym mowa w punkcie 2 ust.1 wskazanego art. i – w przypadku jego wykonania – wydaje dec.:

 • o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
 • w razie niewykonania obowiązku organ nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

  Organ sprawdza (art. 51 ust. 4 i 5 pb) wykonanie obowiązku, o którym mowa w punkcie 3 ust. 1 wskazanego art. i – w przypadku jego wykonania – wydaje dec.:

 • w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo
 • jeżeli budowa została zakończona dec. o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego
 • w razie niewykonania obowiązku organ nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

  Zob. Prawo Budowlane

  Zob. Forum Prawne

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl


   

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Zob. Internetowy Informator Prawny

UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PODMIOTY UPRAWNIONE, TREŚĆ DECYZJI, ZASKARŻALNOŚĆ)

Pozwolenie na budowę = dec. administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie innych robót budowlanych. Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej dec. o pnb (chyba że ustawa przewiduje zgłoszenie albo roboty nie podlegają ani pozwoleniu ani zgłoszeniu).

 1. PODMIOTY UPRAWNIONE

  Strony: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

  Może być wydane wyłącznie temu, kto:

 • złożył oświadczenie
  o posiadanym pr. do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod rygorem odp. karnej, oraz
 • złożył wniosek o wydanie pnb w okresie ważności dec. o war. zabud. i zagosp. terenu (jeżeli jest wymagana) i
 • nie rozpoczął robót budowlanych z naruszeniem obowiązku uzyskania pozwolenia.

  Istotne odstąpienie od zatwierdzonego pnb wymaga uzyskania dec. o zmianie pnb.

  Przeniesienie dec. = za zgodą strony, na rzecz której wydana została dec. o pnb, organ który ją wydał jest obowiązany do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej dec. oraz złoży oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Stronami w tym postępowaniu są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie dec..

  Dec. o pozwoleniu na budowę wygasa
  = jeżeli budowa nie została rozpoczęta lub przerwana pow. 2 lat.

  Gdy organ nie wyda dec. w terminie 65 dni = organ wyższego stopnia wymierza mu karę 500 zł za każdy dzień zwłoki.

  Organem I inst. jest:

 • Starosta,
 • Wojewoda w spr. wymienionych w ustawie, np.: dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, inwestycji na obszarze kolejowym.

  Organem II inst. jest:

 • Wojewoda dla starosty.
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dla wojewody.

  Na dec. organu II inst. można wnieść skargę do WSA, a potem – ewentualnie – skargę kasacyjną do NSA(ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

  Zob. Prawo Budowlane

  Zob. Forum Prawne

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl


   

Umowy budowlane

Zob. Internetowy Informator Prawny

Umowy zawierane w związku z realizacją inwestycji (podstawowe umowy związane z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego; podstawowy zakres ich regulacji)

Umowy:

 1. o roboty budowlane,
 2. o prace projektowe.
 3. o generalne wykonawstwo inwestycji,
 4. podwykonawcze,
 5. o nadzór inwestorski,
 6. um. developerska.

  Ad. 1 Umowa o roboty budowlane – art. 647 i nast. kc

 • Zobowiązanie wykonawcy - oddanie przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej; zobowiązanie inwestora - a dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności: przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu oraz do odebranie projektu i zapłata umówionego wynagrodzenia,
 • cechy - konsensualna, odpłatna i wzajemna, powinna być stwierdzona pismem; w razie wątpliwości poczytuje się, że wykonawca podjął się wszystkich robót objętych stanowiącym część składową umowy; po protokolarnym przejęciu od inwestora terenu budowy, wykonawca ponosi aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

  Ad. 2. Umowa o prace projektowe

 • zobowiązania jednostki projektowania (architekt, biuro projektów będące osobą prawną) - wykonanie przewidzianych w umowie prac zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, normami technicznymi w zakresie projektowania i innymi obowiązującymi przepisami oraz z zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej, zobowiązania zamawiającego (inwestora lub generalnego wykonawcy - odbiór i zapłata wynagrodzenia
 • cechy: nienazwana, posiadająca elementy istotne umowy o dzieło, stosuje się do niej odpowiednio przepisy k.c. w z uwzględnieniem specyfiki procesu inwestycyjnego, zwłaszcza przepisów pr. budowlanego,

  Ad. 3. Umowa o generalne wykonawstwo inwestycji

 • umowa o roboty budowlane poszerzona o
  obowiązki generalnego wykonawcy w zakresie koordynowania robót oraz organizowania prac na placu budowy
 • art. 6471 § 1 k.c. - w umowie o roboty budowlane strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.
 • do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą potrzebna jest zgoda inwestora – brak sprzeciwu inwestora na piśmie w terminie 14 dni – zgoda na zawarcie umowy
 • do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwest. i wyk.

  Ad. 4. Umowy podwykonawcze

 • zawierane przez generalnego wykonawcę z podwykonawcami,
 • jeżeli ich przedmiotem jest wykonanie danej części inwestycji nie stanowiącej wyodrębnionej całości lub wykonanie robót danej specjalności (np. robót elektrycznych, sanitarnych itp.) wtedy umowa ta ma charakter umowy o dzieło,
 • jeśli natomiast zleca się podwykonawcy wykonanie w ramach całej inwestycji wykonanie jej dającej się wyodrębnić części (np. kompleksowo jednego całego budynku stanowiącego element większej inwestycji) wtedy umowa ta ma charakter umowy o roboty budowlane

  Ad. 5. Umowa o nadzór inwestorski - nie jest stypizowana w kc

 • zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania usługi – przeprowadzenia czynności kontrolnych i nadzór w ramach procesu budowlanego - zobowiązanie starannego działania; jest to zwykle umowa odpłatna

  Ad. 6. Umowa o zastępstwo inwestycyjne

 • inwestor zastępczy zobowiązuje się wobec inwestora bezpośredniego do dokonania czynności pr. lub wykonania usług, które nie stanowią przedmiotu umowy o dzieło lub innej umowy typowej przewidzianej w kc, w zakresie przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, zapewnienia należytego jego przebiegu oraz przeprowadzania rozliczenia inwestycji,
 • inwestor zastępczy – zależnie od postanowień umowy – może wykonać całość lub tylko niektóre obowiązki inwestora bezpośredniego,
 • są 2 zasadnicze typy tych umów: umowa typu powierniczego i umowa pełnomocnicza (przedstawicielska)

  Ad. 7. Umowa developerska

 • podstawowe cechy: odpłatna, dwustronnie zobowiązująca, wzajemna, konsensualna, kauzalna,
 • jest to umowa rezultatu, w praktyce jest to umowa mieszana obejmująca niektóre elementy charakterystyczne dla umowy o dzieło, roboty budowlane i umowy sprzedaży,
 • uznaje się, iż podstawą prawną zawierania tych umów są przepisy ustawy o własności lokali, zgodnie z którymi odrębna własność lokalu może powstać w wykonywaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz ustanowienia(po zakończeniu budowy)odrębnej własności lokalu i przeniesienia tego pr. na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę.

  Zob. Prawo Budowlane

  Zob. Forum Prawne

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl


   

Uczestnicy procesu budowlanego

Zob. Internetowy Informator Prawny

UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO, ICH ROLA I PODSTAWOWE OBOWIĄZKI W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Uczestnicy procesu budowlanego:

 • inwestor,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant
 • kierownik budowy lub kierownik robót.

  Nie można łączyć funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

  INWESTOR (art. 18 pb)

  Inicjator procesu budowlanego. Obowiązany jest posiadać tyt. prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  Obowiązek = zorganizowanie procesu budowlanego, z uwzględnieniem zas. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w szczególności zapewnienie:

 1. opracowania projektu budowlanego,
 2. objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy (kierownika robót),
 3. opracowania BIOZ,
 4. wykonania i odbioru robót budowlanych w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunków gruntowych,
 5. nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

  Inwestor może:

 6. ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego (w myśl art. 19 ust.1 pb właściwy organ może w dec. o pnb nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko).
 7. zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

  INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (art. 25, 26)

  Powołany przez inwestora z własnej inicjatywy, bądź w wykonaniu obowiązku nałożonego w dec. o pnb.

  Obowiązki:

 8. reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę i zasadami wiedzy technicznej;
 9. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych;
 10. sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 11. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

  Inspektor ma prawo (art. 26):

 12. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy dot.: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 13. żądać od kierownika budowy poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź niedopuszczalnej niezgodności z projektem lub pozwoleniem na budowę.

  PROJEKTANT (art. 20)

  Obowiązki:

 14. opracowanie projektu budowlanego zgodnie z: ustaleniami dec. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 15. zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;
 16. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
 17. uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych;
 18. wyjaśnianie wątpliwości dot. projektu i zawartych w nim rozwiązań;
 19. sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
 20. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 21. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

  Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. Obowiązek ten nie dotyczy:

  1)     zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych;

  2)     projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

  Projektant ma prawo w trakcie realizacji budowy:

 • wstępu na teren budowy i
 • dokonywanie zapisów w dzienniku budowy,
 • żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.

  KIEROWNIK BUDOWY

  Obowiązki:

 1. sporządzenie planu BIOZ lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, w oparciu o informację projektanta dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 2. protokolarne przejęcie od inwestora i zabezpieczenie terenu budowy;
 3. prowadzenie dziennika budowy lub rozbiórki);
 4. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę,
 5. wstrzymanie robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie właściwego organu;
 6. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dot. wstrzymania robót niezgodnych z projektem;
 7. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 8. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 9. przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
 10. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
 11. umieszczenie tablicy informacyjnej ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwa państwa oraz obiektów liniowych),

  Kierownik budowy ma prawo:

 12. występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
 13. ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

  KIEROWNIK ROBÓT =
  odpowiednio stosuje się przepisy dot. kierownika budowy.

  Zob. Prawo Budowlane

  Zob. Forum Prawne

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl


   

Samowola budowlana

Zob. Internetowy Informator Prawny

Konsekwencje podjęcia robót budowlanych bez pozwolenia na budowę (kwalifikacja samowoli budowlanej, rodzaje odp.)

Samowola budowlana = rozpoczęcie robót budowlanych przed uzyskaniem ostatecznej dec. o pozwoleniu na budowę.

Konsekwencje:

 1. nakaz rozbiórki,
 2. wstrzymanie robót budowlanych (nałożenie określonych obowiązków),
 3. ustalenie opłaty legalizacyjnej,
 4. + odp. karna = grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  Ustalenie opłaty legalizacyjnej:

  Właściwy organ, przed wydaniem dec. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robot budowlanych, bada:

 5. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 7. wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

  oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

  W razie spełnienia wymagań, określonych w pkt 1) – 3), właściwy organ wydaje dec.:

  1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;

  2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona;

  oraz nakłada w dec. obowiązek uzyskania dec. o pozwoleniu na użytkowanie.

  W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w pkt 1) – 3), właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje dec., w której nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dot. kar, o których mowa w art. 59f ust 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu, czyli opłata legalizacyjna jest ustalona według następującego wzoru: stawka opłaty (500 zł) x współczynnik kategorii obiektu budowlanego (wg załącznika do pb) x współczynnik wielkości obiektu (wg załącznika do pb) x 50.

  Opłata legalizacyjna jest również ustalana w przypadku samowolnej budowy obiektu lub jego części bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu wniesionego przez właściwy organ (art.49b ust.5 pb)

  ad 4. Odpowiedzialność karna:

 • art. 90 pb - ten kto, w przypadkach określonych w. art. 48, art. 49b art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust.1 pkt 2 wykonuje roboty budowlane (budowanie lub wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia lub mimo sprzeciwu właściwego organu lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu bez pozwolenia, zgłoszenia lub mimo sprzeciwu właściwego organu), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
 • art. 93 pkt 3 pb - kto dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części w sposób naruszający przepisy ww. art. 28 (a więc np. dokonująca rozbiórki, na którą konieczne było uzyskanie pozwolenia), lub art. 31 ust. 2 (dokonanie zgłoszenia) podlega karze grzywny.

  Zob. Prawo Budowlane

  Zob. Forum Prawne

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl