czwartek, 18 czerwca 2009

Pozwolenie na użytkowanie

Zob. Internetowy Informator Prawny

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (wymóg uzyskania, terminy, tryb postępowania, obowiązki inwestora)

Podstawą przystąpienia do użytkowania może być:

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy + brak sprzeciwu.
 • Pozwolenie na użytkowanie.

  Uzyskanie pozwolenia jest wymagane jeżeli:

 • Obowiązek taki wynika z przepisów, np.: obiekty sportu i rekreacji, budynki kultury, nauki i oświaty, budynki kultu religijnego, budynki służby zdrowia, budynki administracji publ., stacje paliw, place składowe, parkingi, obiekty gospodarki wodnej, drogowe i kolejowe obiekty mostowe,
 • Obowiązek taki wynika z dec. o:
 • zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót,
 • zatwierdzeniu projektu budowlanego (jeżeli budowa została zakończona),
 • przystąpienie do użytkowania przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych.

  O zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestor zawiadamia:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Inspekcję Pracy,
 • Państwową Straż Pożarną

  Organy te zajmują stanowisko w spr. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem.

  Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni = brak sprzeciwu lub uwag.

  Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie =
  wezwanie organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.

  Termin kontroli =
  przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora, zawiadamiając go o tej kontroli w terminie 7 dni od dnia dołączenia wezwania.

  Kontrola obejmuje sprawdzenie:

 • zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 • zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym;
 • wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 • w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 • uporządkowania terenu budowy.

  Kontrolę może przeprowadzać, z upoważnienia właściwego organu nadzoru budowlanego, wyłącznie osoba zatrudniona w tym organie i posiadająca uprawnienia budowlane.

  Z kontroli sporządza się protokół.

  Stwierdzenie nieprawidłowości = kara + dec. o odmawie wydania pozwolenia na użytkowanie.

  Do wniosku o udzielenie pozwolenia inwestor dołącza:

 1. oryginał dziennika budowy;
 2. oświadczenie kierownika budowy:
 • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 1. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 2. protokoły badań i sprawdzeń;
 3. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 4. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.
 5. oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej;

  Użytkowanie bez pozwolenia = karę z tytułu nielegalnego użytkowania.

  Zawiadomienie o zakończeniu budowy

  Jeżeli nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie wystarczy: