czwartek, 18 czerwca 2009

Pozwolenie na budowę

Zob. Internetowy Informator Prawny

UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PODMIOTY UPRAWNIONE, TREŚĆ DECYZJI, ZASKARŻALNOŚĆ)

Pozwolenie na budowę = dec. administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie innych robót budowlanych. Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej dec. o pnb (chyba że ustawa przewiduje zgłoszenie albo roboty nie podlegają ani pozwoleniu ani zgłoszeniu).

 1. PODMIOTY UPRAWNIONE

  Strony: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

  Może być wydane wyłącznie temu, kto:

 • złożył oświadczenie
  o posiadanym pr. do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod rygorem odp. karnej, oraz
 • złożył wniosek o wydanie pnb w okresie ważności dec. o war. zabud. i zagosp. terenu (jeżeli jest wymagana) i
 • nie rozpoczął robót budowlanych z naruszeniem obowiązku uzyskania pozwolenia.

  Istotne odstąpienie od zatwierdzonego pnb wymaga uzyskania dec. o zmianie pnb.

  Przeniesienie dec. = za zgodą strony, na rzecz której wydana została dec. o pnb, organ który ją wydał jest obowiązany do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej dec. oraz złoży oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Stronami w tym postępowaniu są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie dec..

  Dec. o pozwoleniu na budowę wygasa
  = jeżeli budowa nie została rozpoczęta lub przerwana pow. 2 lat.

  Gdy organ nie wyda dec. w terminie 65 dni = organ wyższego stopnia wymierza mu karę 500 zł za każdy dzień zwłoki.

  Organem I inst. jest:

 • Starosta,
 • Wojewoda w spr. wymienionych w ustawie, np.: dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, inwestycji na obszarze kolejowym.

  Organem II inst. jest:

 • Wojewoda dla starosty.
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dla wojewody.

  Na dec. organu II inst. można wnieść skargę do WSA, a potem – ewentualnie – skargę kasacyjną do NSA(ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

  Zob. Prawo Budowlane

  Zob. Forum Prawne

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl