czwartek, 18 czerwca 2009

Brak pozwolenia na budowę

Zob. Internetowy Informator Prawny

Konsekwencje podjęcia robót budowlanych bez pozwolenia na budowę (kwalifikacja samowoli budowlanej, rodzaje odp.)

Samowola budowlana = rozpoczęcie robót budowlanych przed uzyskaniem ostatecznej dec. o pozwoleniu na budowę.

Konsekwencje:

 1. nakaz rozbiórki,
 2. wstrzymanie robót budowlanych (nałożenie określonych obowiązków),
 3. ustalenie opłaty legalizacyjnej,
 4. + odp. karna = grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  Ustalenie opłaty legalizacyjnej:

  Właściwy organ, przed wydaniem dec. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robot budowlanych, bada:

 5. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 6. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 7. wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

  oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

  W razie spełnienia wymagań, określonych w pkt 1) – 3), właściwy organ wydaje dec.:

  1)    o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;

  2)    o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona;

  oraz nakłada w dec. obowiązek uzyskania dec. o pozwoleniu na użytkowanie.

  W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w pkt 1) – 3), właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje dec., w której nakazuje rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dot. kar, o których mowa w art. 59f ust 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu, czyli opłata legalizacyjna jest ustalona według następującego wzoru: stawka opłaty (500 zł) x współczynnik kategorii obiektu budowlanego (wg załącznika do pb) x współczynnik wielkości obiektu (wg załącznika do pb) x 50.

  Opłata legalizacyjna jest również ustalana w przypadku samowolnej budowy obiektu lub jego części bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu wniesionego przez właściwy organ (art.49b ust.5 pb)

  ad 4. Odpowiedzialność karna:

 • art. 90 pb - ten kto, w przypadkach określonych w. art. 48, art. 49b art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust.1 pkt 2 wykonuje roboty budowlane (budowanie lub wybudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia lub mimo sprzeciwu właściwego organu lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu bez pozwolenia, zgłoszenia lub mimo sprzeciwu właściwego organu), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
 • art. 93 pkt 3 pb - kto dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części w sposób naruszający przepisy ww. art. 28 (a więc np. dokonująca rozbiórki, na którą konieczne było uzyskanie pozwolenia), lub art. 31 ust. 2 (dokonanie zgłoszenia) podlega karze grzywny.

  Zob. Prawo Budowlane

  Zob. Forum Prawne

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl