czwartek, 18 czerwca 2009

Budowa bez zezwolenia

Zob. Internetowy Informator Prawny

DOPUSZCZALNOŚĆ REALIZOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH BEZ UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ (ZWOLNIENIA, ZGŁOSZENIE WŁAŚCIWEMU ORG., SPRZECIW ORGANU, INNE UPRAWNIENIA ORGANU)

Roboty budowlane można podzielić na:

 • wymagające pozwolenia na budowę (art. 28 ust 1 pb)
 • wymagające zgłoszenia (art. 29 – 31 pb)
 • niewymagające ani pozwolenia, ani zgłoszenia (inne niż art. 28 ust 1 pb i art. 29 – 31 pb).

  Zgłoszenia wymaga (zamknięty katalog) np.:

 1. budowa: wiat przystankowych i peronowych, wolnostojących kabin telefonicznych, boisk szkolnych, tymczasowych (max 120 dni) obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia, przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, przydomowych basenów i oczek wodnych do 30m2
 2. wykonywanie robót budowlanych polegających, np. na: remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych (z wyjątkiem wpisanych do rejestru zabytków), docieplaniu budynków o wysokości do 12 m, utwardzeniu gruntu na działkach budowlanych, montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

  Nie wymagają zgłoszenia:

 3. obiekty małej architektury usytuowane poza miejscami publicznymi,

 4. ogrodzenia do 2,20m między działkami nie mającymi charakteru publicznego,

 5. obiekty zaplecza bud. przeznaczone do użytkowania w toku robót bud. objętych pozw. na budowę,

 6. instalowaniu urządzeń o wysokości do 3m na obiektach budowlanych.    

  ZGŁOSZENIE: (art. 30)

 • Należy dokonać przed rozpoczęciem robót.
 • Roboty można rozpocząć = jeżeli w terminie 30 dni właściwy organ nie wniesie decyzją sprzeciwu, max 2 lata zgłoszonego terminu rozpoczęcia.
 • Wyjątkowo przed zgłoszeniem: roboty zabezpieczające i rozbiórkowe w celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia. Nie zwalnia to od obow. zgłoszenia.

  Sankcje za niezgłoszenie = nakaz rozbiórki lub opłata legalizacyjna.

  W zgłoszeniu należy określić:

 • rodzaj robót,
 • zakres i sposób wykonywa,
 • termin rozpoczęcia.

  Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. oświadczenie pr. do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 3. do zgłoszenia instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem do 7m3 oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych należy dołączyć także projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane).
 4. do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy przedstawić także projekt zagospodarowania działki lub terenu przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

  Pozwolenia na budowę nie wymaga rozbiórka:

 5. budynków i budowli - nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości – wymagane jest natomiast uprzednie zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót (art. 31 ust. 2 pb).
 6. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę, których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

          Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, w celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Nie zwalnia to od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego (art. 31 ust. 5 pb).

 7. SPRZECIW ORGANU:

  Właściwy organ w drodze dec. wnosi sprzeciw, jeżeli:

 8. Wymagane jest pozwolenie na budowę.
 9. budowa narusza miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego,
 10. zgłoszenie dot. budowy tymczasowego obiektu w miejscu, w którym taki obiekt istnieje,
 11. strona nie uzupełniła w określonym terminie brakujących dokumentów.

  W sprzeciwie organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę objętą obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli realizacja:

 12. może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 13. może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 14. może spowodować pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 15. może spowodować pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych,
 16. może spowodować wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  Zob. Prawo Budowlane

  Zob. Forum Prawne

  Linki sponsorowane


  RADCA PRAWNY
  Obsługa prawna firm

  tel. 503-300-503
  www.matysiak-radcaprawny.pl